کدلاین | Codeline

کدلاین codelone

پرشروسل کدلاین یک برند جهانی می باشد که در ساخت پرشروسل ممبرین اسمزمعکوس در آمریکا تاسیس شده. این پرشروسل ها محفظه ای برای قرار دادن ممبران اسمز معکوس است و کاربرد آب شیرین کن را دارند.

انواع پرشروسل براساس فشار

  1. پرشروسل فشار 300psi
  2. پرشروسل فشار 600psi,450 psi
  3. پرشروسل فشار 1200psi, 1000 psi