| برتولینی | Bertolini

bertolini برتولینی

اغلب آینده از قبل در ریشه ها نوشته شده است. شرکت bertolini در سال 1918 بسیار دور توسط اوگو برتولینی تأسیس شد آغاز دهه 70 برتولینی اولین کسی بود که پمپ فشرده، کم صدا و کارکرد آسان را طرح کرد. بنابراین پمپ های پیستونی فشار قوی برای اولین بار در صنعت توسعه پیدا کرد و وارد عرصه رقابت با د یگر شرکت ها شد.