فیلتر محصول

برای بهبود صنعت تصفیه آب، گام های قابل توجهی در سال 1944 برای تولید رزین های تبادل یونی آنیونی برداشته شد. رزین آنیونی از شبکه ای از گرانول های ریز پلیمرهای نامحلول تشکیل شده است که آنیون های قابل تعویض این رزین را می توان با آنیون های آلوده در محلول ها مبادله کرد.

رزین های حاوی آنیون های قابل تعویض، رزین های آنیونی نامیده می شوند و به دو دسته کلی رزین های آنیونی قوی و رزین های آنیونی ضعیف تقسیم می شوند.

نمایش 1–15 از 22 نتیجه

  • 1
  • 2