نوریت | Norit

نوریت norit

نوریت بزرگترین تولید کننده کربن فعال پودری در سراسر جهان می باشد که برای تولید برق در فناوری کربن فعال برای حذف جیوه هدایت کننده است. انتشار جیوه در ژنراتور های ذغال سنگ و سمی بودن آن که در آبراه های انباشته شده باعث شده یک نگرانی زیست محیطی بوجود آید.

بغضی از کشور های جهان انتشار جیوه از ژنراتورهای ذغال سنگ ها را کاهش دادند که ایالت متحده آمریکا هم یکی از آن کشور ها است .